• หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมบน MCU สำหรับเทคโนโลยี
  Internet of Things (IOT) เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”

ข้อมูลโครงการ

หลักการและเหตุผล

            ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศครั้งสำคัญ เพื่อปูทางไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เข้มแข็ง ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง จึงกลายเป็นที่มาของการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลขึ้นมาโดยมีชื่อว่า “Thailand 4.0” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับ 10 S-Curve ซูเปอร์คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็น 1 S-Curve ที่อยู่ในแผนพัฒนา 10 S-Curve ที่สร้างมูลค่าและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจไทยในอนาคตไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งประเทศไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสถานการณ์ของโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทยต้องมีการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ใหม่เพื่อให้แข่งขันได้ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจุบัน ไทยมีการส่งออกเป็นอันดับที่ 12 ของโลกมีมูลค่าการส่งออกในปี 2556 อยู่ที่ 56,600 ล้านเหรียญสหรัฐ มีส่วนแบ่งในตลาดโลกร้อยละ 1.9 พบว่าบริษัทไทยที่ดำเนินการด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมีจำนวนค่อนข้างมากจากข้อมูลในปี 57 ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการ ราว 2,000 กิจการ และจำนวนแรงงาน ราว 600,000 คน ดังนั้นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มีสถานะอยู่แค่ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์หรืออุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ แต่ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน อาทิเช่น อุปกรณ์โทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ระบบ 4G / 5G ในอนาคต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุปกรณ์พลังงานทดแทนเป็นต้น รวมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อิเล็กทรอนิกส์ในการแพทย์ อุตสาหกรรมการบินและอากาศยานรวมถึงระบบรางได้อีกด้วยยังคงไม่เพียงพอแค่นั้นถ้าหากประเทศไทยยังสามารถเปลี่ยนจุด ยุทธศาสตร์ของตัวเองในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมทั้งเพิ่มความยั่งยืน ในการรองรับการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม จึงได้จัดทำโครงการ ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตให้แก่สถานประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้กับอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน Internet of Things หรือ IOT ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
 1. สถานประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
 1. สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตร“การเขียนโปรแกรมบน MCU สำหรับเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” จำนวน 3 วัน
 2. เอกสารประกอบการอบรม
 3. อาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน
 4. อาหารกลางวัน 1 มื้อต่อวัน
 5. ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. ใบสมัครหรือแบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร) ดาวน์โหลด
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** ให้เตรียมเอกสารมาส่งในวันอบรม

กำหนดการจัดอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 จำนวน 40 ท่าน

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 จำนวน 40 ท่าน

สถานที่จัดอบรม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT Co., Ltd.)
เลขที่ 900/2 ชั้น 5 เอสวีโอเอทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 แผนที่

Register Now

จำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

ปิดรับลงทะเบียน