ARIT จัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ Professional

"หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop" ให้กับพนักงานจาก บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด [...]

กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะ Digital ด้วย IC3 Digital Literacy

กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะ Digital ด้วย IC3 Digital Literacy ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) [...]

ARIT เปิด Class Upskill หลักสูตร "การเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วย Forms และการสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate"

ARIT เปิด Class Upskill หลักสูตร "การเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วย Forms และการสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate" [...]

ARIT อบรมพร้อมสอบ IC3 Digital Literacy มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาตนเอง ให้กับกลุ่มบุคคลากรภาครัฐ

ARIT อบรมพร้อมสอบ IC3 Digital Literacy มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาตนเอง ให้กับกลุ่มบุคคลากรภาครัฐ [...]

ARIT ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา

14 มีนาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย [...]