มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อบรม และวัดผลความรู้ด้วย IC3

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษมทุกคน ผ่านมาตรฐานการรับรองทักษะด้าน Digital Skills ด้วยมาตรฐานระดับสากล ตอบรับนโยบายความต้องการกำลังคนที่มีความสามารถด้านไอที กับการอบรมและวัดผลความรู้ด้วย IC3 Digital Literacy Certification โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีทีมงานคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร เป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมร่วมกับบริษัทเออาร์ไอที เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม
Share this Post