ARIT เปิด 2 Class เรียน Online Free สู้ Covid-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา มีความกังวลเกี่ยวกับการเรียนการเรียนในรูปแบบเดิม บริษัท เออาร์ไอที ตระหนักถึงความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงเปิด 2 Class เรียน Online Free สำหรับ 2 กลุ่ม

  • หลักสูตร IC3 Digital Literary เรียนรู้พื้นฐานสำคัญ สำหรับคนในยุคดิจิทัล
  • หลักสูตร IT Fundamentals (ITF+) เตรียมความรู้ทางด้านไอทีให้พร้อม สำหรับคนไอที
ผ่านระบบการเรียนการสอน แบบ VIRTUAL CLASSROOM (ห้องเรียนเสมือนจริง) อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยมีกำหนดการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 8 10 และ 11 เมษายน 2563
Share this Post