มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล กับ IC3 Digital Literacy

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมพร้อมทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563/ กสศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี




Share this Post