กรมพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1

กรมพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) ด้วยมาตรฐานของ IC3 Digital Literacy มาตรฐานการใช้งานเทคโนโลยีระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยเข้ารับการอบรมจาก วิทยากรของบริษัท เออาร์ไอที จำกัด รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563
Share this Post