ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification หนึ่งในมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำประเทศไทย

ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Human Capital Excellence Center : HCEC ซึ่งนโยบายนี้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความมุ่งหวังให้โรงเรียน จำนวน 185 โรงเรียน เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการอบรมพัฒนาด้านอื่นๆ ทั่วทุกจังหวัด รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการทดสอบทักษะความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Testing Center) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะด้านต่างๆ ตามสมรรถนะที่ สพฐ. กำหนด อาทิ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)

โดยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification คือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และเป็้นส่วนหนึงในการประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ศูนย์ HCEC

ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมเปิดศูนย์สอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Litearcy) ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีการจัดประเมินครูด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 Digital Litearcy Certfication จำนวน 20 ท่าน เพื่อเป็นศูนย์สอบต้นแบบให้กับศูนย์สอบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้สำหรับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่สนใจมีมาตรฐานระดับสากลด้าน Digital Literacy สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IC3 ได้ที่ www.arit.co.th หรือโทร 02-610-3095
Share this Post