บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมกับ ARIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยมีคุณวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 1 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในจังหวัดอื่นๆ อีก 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ระยอง พิษณุโลกและภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
Share this Post