ARIT จัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ Professional

ARIT จัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ Professional
"หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop" ให้กับพนักงานจาก บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด โดยจัดอบรมรวม 2 รุ่น
25-26 มีนาคม 2564
29-30 มีนาคม 2564
ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Share this Post