สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงานประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ จัดประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรโครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต” จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วยด้าน Big Data Analytic, Embedded System (IOT), Cloud Computing, Security, และ System Analyst โดยมีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาในการร่างหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเสริมสร้างความ รู้ ความสามารถให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป โดยหลักสูตรด้านไอทีทั้ง 5 หลักสูตร จะนำมาฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2560 ต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรมได้ที่ www.arit.co.th
Share this Post