บรรยากาศอบรมพร้อมสอบโครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับอาชีวะ รุ่นที่ 1

          บรรยากาศอบรมพร้อมสอบโครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับอาชีวะ รุ่นที่ 1 ด้วยใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Word 2016
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this Post