โครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย MS.Excel รุ่นที่ 2

          โครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ด้วยใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Excel 2016
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this Post