ARIT ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานนักการศึกษา

        บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พร้อมประเมินมาตรฐานให้แก่บุคคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย ด้วยใบประกาศนียบัตร Microsoft Certified Educator (MCE) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท เออาร์ไอทีจำกัด
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this Post