สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้วย IC3

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรม และประเมินมาตรฐานด้วย “IC3 Digital Literacy” มาตรฐานด้านไอทีขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมความรู้ทั้ง 3 โมดูล

  1. Computing Fundamentals เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware และSoftware ในหัวข้อหลัก และความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
  2. Key Applications เป็นการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป คือ Word Processing, Spreadsheet, Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในงานผลิตผลงานในการเรียน และการทำงาน
  3. Living Online เป็นการทดสอบความรู้ด้านการใช้เมล์ และอินเตอร์เน็ต ได้แก่ E-mail, Web Browser, Upload-Download ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน
Share this Post