มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พัฒนาทักษะด้านไอที

เออาร์ไอทีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy ให้กับนักศึกษาด้วยมาตรฐานของใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification โดยวิทยากรจากเออาร์ไอที ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนมีมาตรฐานด้านไอที
Share this Post