TPQI รับรองเป็นหน่วยประเมินมาตรฐานอาชีพให้กับ ARIT

        วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์กรรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อตรวจประเมินสถานที่จัดประเมินใหม่ ภายใต้สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย

  1. สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ และนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  2. สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
  3. สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค
  4. สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ
        ณ อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถนนพระราม 3 โดยมีนายกฤษฏา ผาทอง เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจประเมิน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอดิศร นิลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท ฟิฟธ์ อีเลเว่น อินทริเกรชั่น จำกัด และดร.พันธิการ์ วัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมินตามที่สถาบันฯ กำหน
Share this Post