มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม Digital Skill ให้นักศึกษา ด้วย IC3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ร่วมกับ ARIT จัดการอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลภายใต้มาตรฐานสากลของ “IC3 Digital Literacy Certification” มาตรฐานความรู้ทางด้าน Digital Skill ที่ทั่วโลกยอมรับ
Share this Post