ARIT ร่วมสนับสนุนการสร้างมาตรฐานด้านดิจิทัล

ARIT ร่วมสนับสนุนการสร้างมาตรฐานด้านดิจิทัล ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั่วประเทศ ด้วย “Multi IT certification Program” มาตรฐานการรับรองที่ครอบคลุมทุกทักษะ การใช้งานในยุคดิจิทัล!!! เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล ที่เหมาะสมและตรงตามทักษะวิชาชีพของตนเอง โดยจัดขึ้น
ที่แรกในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ บริษัทเออาร์ไอที จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล

Share this Post