MOS & ACA Olympic World Championship

บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ARIT จัดอบรมหลักสูตร Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ให้กับ สมอ.

ARIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ด้วย Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form ให้กับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]

ARIT ร่วมงานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every dimension of Life (ดีป้ายกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every dimension of Life (ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย) [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล 4.0”

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล 4.0” [...]

ARIT จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรม พร้อมสอบหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate [...]