บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล 4.0”

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล 4.0” [...]

ARIT จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรม พร้อมสอบหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดระยอง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]

ARIT ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับรองหลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification ให้เป็น 1 ในหลักสูตรที่ผ่านการประเมินจาก 1,460 หลักสูตร ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย [...]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงานประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมกับ ARIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [...]