ARIT ต้อนรับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

23 มกราคม 2563 ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินทางมายังบริษัทเออาร์ไอทีจำกัด เพื่อเยี่ยมชมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA Security + รุ่นที่ 4 ในฐานะขององค์กรที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ [...]

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เสริมทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย Adobe Certified Associate (ACA)

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรม และประเมินมาตรฐานความรู้ให้แก่ นักศึกษาภาควิชากราฟิก ดีไซน์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ด้วย Adobe Certified Associate (ACA) ภายใต้โปรแกรม Adobe Illustrator [...]

ARIT ร่วมสนับสนุนการจัดทดสอบวัดความรู้ในสาขาวิชาชีพ IT

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สนับสนุนสถานที่ในการจัดทดสอบวัดความรู้ในสาขาวิชาชีพ IT [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คว้ารางวัล “อุตสาหกรรมการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอทียอดเยี่ยม”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คว้ารางวัล “อุตสาหกรรมการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอทียอดเยี่ยม” THAILAND TOP SME AWARD 2019 [...]

เด็กไทยสร้างชื่อคว้ารางวัล บนเวทีระดับโลก

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัด และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship และเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม Digital Skill ให้นักศึกษา ด้วย IC3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ร่วมกับ ARIT จัดการอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 [...]