ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณวรเทพ มงคลวาที ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรความรู้ระดับสากล IC3 Digital Literacy Certification แห่งประเทศไทย [...]

ARIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอร้านค้าประชารัฐออนไลน์ เพื่อต่อยอดสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนาม "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค” [...]

ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารบริษัท เออาร์ไอที จำกัด พร้อมคุณชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [...]

ARIT ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรความรู้ IC3 Digital Literacy Certification แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ [...]

ARIT เข้าร่วมการประชุม ระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนิน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ [...]

ARIT มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาให้กับผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ

ARIT มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Timeless จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม MC ACE จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย [...]

ARIT เข้าร่วมประชุม Bett Asia 2017 เพื่อหาแนวทางพัฒนากำลังคนด้วยทักษะด้าน Digital Literacy ในภาคการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุม The 4th Annual Bett Asia Leadership Summit and Expo ณ โรงแรม The Mandarin Oriental กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย [...]