หลักสูตร : การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ด้วย Forms และการสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติ ด้วย Power Automate

วันที่อบรม : 18 มีนาคม 2564
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

Outline

หลักสูตร : สร้าง Reporting เสนอข้อมูลง่ายผ่าน Google Data Studio

วันที่อบรม : 19 มีนาคม 2564
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

Outline

หลักสูตร : Database Fundamental : SQL Server Management Studio

วันที่อบรม : 22 – 23 มีนาคม 2564
จำนวนรับสมัคร : 12 คน

Outline

หลักสูตร : Learning Python - Beginner to Pythonistas

วันที่อบรม : 22 – 23 มีนาคม 2564
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

Outline

หลักสูตร : Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

วันที่อบรม : 25 มีนาคม 2564
จำนวนรับสมัคร : 50 คน

Outline

หลักสูตร : บริหารการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud (Teams + One Drive + SharePoint)

วันที่อบรม : 6 พฤษภาคม 2564
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

Outline

หลักสูตร : สร้างแอปพลิเคชันง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยใช้ PowerApps ร่วมกับ OneDrive

วันที่อบรม : 20 เมษายน 2564
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

Outline

หลักสูตร : แอปเสริมประสิทธิภาพการทำงาน (Booking + Forms + Planner)

วันที่อบรม : 26 เมษายน 2564
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

Outline

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รูปแบบ : อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์
 • เวลาอบรม : 09.00 – 16.00 น.
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน สมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
 • หน่วยงาน / องค์กรสามารถส่งผู้เรียนได้หลักสูตรละ 1 ท่านเท่านั้น
 • สถานที่อบรม : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ARIT เตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำหรับอบรมให้ (ผู้เรียนไม่ต้องนำเครื่องมา)
 • อาหารว่าง 2 มื้อ (เช้า/บ่าย)
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • ประทับตราที่จอดรถฟรี 1 ชั่วโมง ต่อไปชั่วโมงละ 10 บาท (รถจักรยานยนต์ไม่เสียค่าจอด)

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


Website     Facebook     Line     E-mail     โทรศัพท์

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล [email protected]

หมายเหตุ
- สิทธิ์การอบรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนตามลำดับการสมัคร หากผู้ได้รับสิทธิ์อบรมไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอให้สิทธิ์อบรมไปยังลำดับถัดไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media