Autodesk Certifications คืออะไร

Autodesk Certified User (ACU) เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐานด้านการเขียนแบบแปลนไฟฟ้า (แผงวงจรไฟฟ้า), เขียนแบบแปลนสถาปัตย์, เขียนแบบแปลนเครื่องกล (เครื่องจักรกล) เป็นต้น โดยมีเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Autodesk Certified User (ACU) จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบ และเขียนแบบแปลนสถาปัตย์, เขียนแบบแปลนเครื่องกล (CAD) รวมถึงวิธีการเขียนแบบแปลน, แบบร่าง Isometric แบบแปลน Front view, Side view, Top view ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในการประกอบอาชีพ หรือการทำงานด้านการเขียนแบบแปลนต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เขียนแบบ (CAD)

Autodesk Certified Professional (ACP) เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในระดับเชี่ยวชาญ (Professional) ด้านการเขียนแบบแปลนไฟฟ้า (แผงวงจรไฟฟ้า), เขียนแบบแปลนสถาปัตย์, เขียนแบบแปลนเครื่องกล (เครื่องจักรกล) เป็นต้น โดยบอกถึงขีดความสามารถของบุคคลคนๆ นั้นว่าสามารถทำงานในการวางแผน ออกแบบ เขียนแบบ โดยใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ในระดับมืออาชีพที่สามารถออกแบบ เขียนแบบแปลน และวิเคราะห์แก้ไขปัญหา โดยเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา และบุคลากรที่ทำงานสายอาชีพการเขียนแบบ ทั้งเชิงอุตสาหกรรม, สถาปัตย์ และทางด้านวิศวกรรม

ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Autodesk Certified Professional (ACP) จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบ และเขียนแบบแปลนที่เป็นลักษณะ 3 มิติ (3D) รวมถึงวิธีการเขียนแบบแปลน, แบบร่าง Isometric, แบบแปลน 3D ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในการประกอบอาชีพ หรือการทำงานด้านการเขียนแบบที่เป็นแบบ 3 มิติ ซึ่งง่ายต่อการนำเสนอให้กับลูกค้า หรือการวิเคราะห์ปัญหาในแบบอื่นๆ


ประโยชน์ของ Autodesk Certifications


โปรแกรมการสอบลักษณะของการสอบ

วิธีการสอบ
  • รูปแบบการสอบ : Mulitple Choice, Simulation, Drag and Drop
  • จำนวนข้อสอบ : 40-42 ข้อ
  • เวลาที่ใช้ในการสอบ : 50 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ


ตัวอย่าง Score Report


ตัวอย่าง Certificate