Entrepreneurship and Small Business (ESB) Certificate คืออะไร

ESB เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ เช่น การตลาดดิจิทัล และการเงิน โดยมีเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ESB จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ประกอบการ และ ธุรกิจขนาดเล็กถึงแม้ว่ายังไม่มีประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้สอบควรมีทักษะ และความรู้ความสนใจพื้นฐานในการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ หรือการทำธุรกิจในอนาคต


ประโยชน์ของ Entrepreneurship and Small Business (ESB) Certificate


โปรแกรมการสอบ

Entrepreneurship and Small Business Management

Exam objectives

ลักษณะของการสอบ

วิธีการสอบ
  • รูปแบบการสอบ : SCENARIO-BASED, Multiple Choice, Drag and Drop
  • จำนวนข้อสอบ : 45 ข้อ
  • เวลาที่ใช้ในการสอบ : 50 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ


ตัวอย่าง Score Report


ตัวอย่าง Certificate