• MULTI IT CERTIFICATION

  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล
  GET STARTED NOW

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการบริหาจัดการของภาครัฐ การนำไปเป็นเครื่องมือในการขยายขอบเขตการศึกษา, การนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาดของธุรกิจฯลฯ ทำให้ประเทศต่างๆ ในโลกล้วนมีความพยายามที่จะลงทุนทางด้าน ICT เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดสินค้า และบริการ ICT ของโลกมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่น

ที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่าง แท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ยกตัวอย่างเช่น

 • การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศ ทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และ วิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
 • การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการรวมถึง คนทั่วไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการ สร้างศักยภาพของทุกคน ยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้ ให้มีความสามารถ และสามารถขยับไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี หรือรู้จัก ใช้เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ในการประกอบอาชีพมากขึ้น สำหรับคนทั่วไปเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลกด้วย
 • การปรับตัว และฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ที่มีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า และกำลังคนจากไทยไปสู่โลกการใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ ประเทศไทย การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง กอปรกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การใช้ โอกาสจากการที่ประเทศไทยมีจุดเด่นตรงที่ตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ของทั้งพืช และสัตว์มาก อันเป็นรากฐานมั่นคงของการผลิตในภาคเกษตรกรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สุดประเทศหนึ่ง คุณภาพฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย จึงนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการที่จะพัฒนาสังคมไทย ให้ก้าวสู่สังคมโลกดิจิตอลเทียบเคียงกับอารยประเทศทั่วโลก อีกทั้งเป็นการที่จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้รองรับกับ ความเจริญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก

ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด

ในปัจจุบันมีมาตรฐานการทดสอบที่สามารถวัดระดับความรู้ความสามารถในทักษะต่างๆ โดยแบ่งตามทักษะการทำงานที่ เหมาะสมสำหรับนิสิต, นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภาครัฐ และเอกชน ที่หลากหลายโปรแกรม อาทิเช่น IC3 Digital Literacy Certification (IC3) สำหรับนักศึกษา หรือบุคลากรทุกกลุ่ม Adobe Certified Associate Certification(ACA) สำหรับนักศึกษา หรือ บุคลากรในสายอาชีพกราฟิก, Microsoft Technology Associate Certification (MTA) สำหรับนักศึกษา หรือบุคลากรในสายอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งประกาศนียบัตรต่างๆ เหล่านี้เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพในระดับสากล ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลก ให้การยอมรับ บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในโปรแกรมดังกล่าวอย่างแท้จริง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท Certiport จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้ากับเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น บริษัท ไมโครซอฟท์, บริษัท ADOBE แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นศูนย์สอบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย โดยมีสิทธิแต่งตั้ง และจัดทดสอบทักษะการใช้งานโปรแกรมวิชาชีพพื้นฐานในประเทศไทย ให้แก่ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลาภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์การอบรม และการจัดประเมินทักษะคอมพิวเตอร์มากว่า 29 ปี

“โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล” เป็นการผลักดันให้ สถาบันการศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอทีในระดับสากลรูปแบบ Multi Certification เพื่อตอบรับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการ ผลักดันให้บุคลากรในแต่ละสายอาชีพมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสายงานของตนเองอย่างแท้จริง สถาบันการศึกษาสามารถ เลือกโปรแกรมการทดสอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ครอบคลุมเครื่องมือการทดสอบจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ดังนี้

ภายใต้ศูนย์สอบ Certiport Inc. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา หรือบุคลากรทั้งภาครัฐ และ เอกชน อีกทั้ง เพื่อรับรองนิสิต นักศึกษาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผู้เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ สูงสุด พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงาน เป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนอย่างเป็นสากล โดยใบประกาศนียบัตรระดับสากลนี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก สอดคล้องตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาในหัวข้อระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบ ยังสามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ให้กับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการขยายทักษะด้าน ดิจิทัลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตามนโนบาย Thailand 4.0 ของประเทศ ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษา ให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการกับคณะ และทักษะวิชาชีพของนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • เพื่อเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างความแตกต่างให้นักศึกษาในการสมัครงานเนื่องจากใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับมาตรฐานสากล จะเป็นสิ่งยืนยันความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างเป็นมาตรฐาน
 • เพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับคณะอาจารย์, นิสิต นักศึกษาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และครอบคลุมการใช้งานได้มากขึ้น สมกับคำว่า “ความรู้ คู่ทักษะ”และลดข้อผิดพลาด ในการทำงานให้น้อยลง เพื่อสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างรวดเร็ว
 • เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ให้กับ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระหว่างการศึกษาเพื่อช่วยในการเรียน และเตรียมตัวก้าวสู่ชีวิตการทำงานที่แท้จริงใบประกาศนียบัตรจึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการยืนยันความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐานเพื่อความได้เปรียบในการสมัครงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

อาจารย์

กลุ่มนี้มีความจำเป็น และสำคัญมากที่สุดเพราะใบประกาศนียบัตรจะเป็นสิ่งรับรองว่าอาจารย์ที่สอนโปรแกรมชุดคอมพิวเตอร์พื้นฐานนั้นมีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะการใช้งานที่ครบถ้วนอย่างแท้จริง

บุคลากรในสถาบันการศึกษา

กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะถ้าได้รับการรับรองด้วยแบบทดสอบมาตรฐานสากลนี้ ถือว่าบุคลากรในสถาบันการศึกษามีความสามารถใช้งานโปรแกรมชุดคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิผล

บุคคลทั่วไป, บุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรม, บุคลากรข้าราชการ

คือบุคลากรทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ตรงกับลักษณะการทำงาน และความต้องการของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความ และทักษะในระดับสากลเป็นที่ยอมรับ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประโยชน์ต่อนักศึกษา

 1. เป็นใบเบิกทางในการทำงาน เพราะผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ถือว่าเป็นผู้ที่พร้อมปฏิบัติงานทันที
 2. สร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาในการสมัครงาน
 3. ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา

 1. มีเครื่องมือชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาในหัวข้อระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา
 2. ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้าสู่มาตรฐานสากลด้านการศึกษาเทียบเท่านานาประเทศ
 3. เป็นองค์กรที่ผลิตนักศึกษา และอาจารย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียน การสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 5. ได้การยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ
 6. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันการศึกษา
 7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการศึกษา

สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับสิทธิการแต่งเป็นศูนย์สอบ Multi IT Certification Program โดยได้รับสิทธิในการใช้เครื่องมือฝึกฝน และชุดข้อสอบมาตรฐานสากล
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล (Train The Trainer) เป็นประจำทุกปี
 • ได้รับสิทธิในการสั่งซื้อข้อสอบมาตรฐานสากลภายใต้ศูนย์สอบ Certiport Inc. ในราคาสมาชิก

สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการฯเมื่อสถาบันการศึกษาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุดข้อสอบจำนวน 500 ข้อสอบขึ้นไป จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานสากล โดยอัตโนมัติ และได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

 • สิทธิในการอบรมการติดตั้ง และบริหารการจัดการ (Technical Training) จำนวน 1 วัน
 • สิทธิในการอบรมผู้สอน “train the trainer” โดยเลือกได้ 1 หลักสูตร จากหลักสูตร IC3, IC3 Spark, MOS, MTA, ACA, MCE
 • รูปแบบของใบประกาศนียบัตรเป็น Digital Certificate (ผู้สอบสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรผ่านเว็บไซต์)
 • สิทธิในการสอบซ่อม “Retake Exam” เป็นไปตามแพคเกจที่สั่งซื้อ

ความร่วมมือโครงการ

 • สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือ MOU กับบริษัท เออาร์ไอที ในการดำเนินการโครงการร่วมกัน
 • สถาบันการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย Project Leader, Technical, Teacher
 • สถาบันการศึกษา จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม และเพียงพอ กับรูปแบบโครงการ
 • สถาบันการศึกษา จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการสอบ
 • สถาบันการศึกษา ส่งคณะทำงานภายใต้โครงการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพร้อมสอบมาตรฐานสากล, การติดตั้งระบบสอบ, การบริหาร จัดการข้อสอบ และศูนย์การบริหารศูนย์สอบ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่บริษัทฯ เออาร์ไอที กำหนด
 • สถาบันการศึกษา และเออาร์ไอที ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • สถาบันการศึกษา และเออาร์ไอที ร่วมกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ IT Certificate ให้กับนิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษา และบุคลากรภายนอกที่สนใจ