Microsoft Certified Educator (MCE) Certificate คืออะไร

Microsoft Certified Educator (MCE) ประกาศนียบัตรระดับสากลสำหรับนักการศึกษา รับรองทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 เรื่อง ดังนี้

  1. การให้นักเรียนทำงานร่วมกัน
  2. การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
  3. การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
  4. การควบคุมตนเอง
  5. การแก้ปัญหา และนวัตกรรม
  6. การส่งเสริมให้นักเรียนใช้ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)
  7. การใช้ ICT เพื่อการเป็นนักการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Microsoft Certified Educator (MCE) Certificate


โปรแกรมการสอบ

Microsoft Certified Educatort (MCE)

Exam objectives

ลักษณะของการสอบ

วิธีการสอบ
  • รูปแบบการสอบ : Case Study Based, Scenario-Based, Single Choice, Multiple Choice, Drag and Drop, True-False
  • จำนวนข้อสอบ : 40 ข้อ (Case Study 10 ข้อ, ทั่วไป 30 ข้อ)
  • เวลาที่ใช้ในการสอบ : 60 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ


ตัวอย่าง Score Report


ตัวอย่าง Certificate