Microsoft Technology Associate (MTA) Certificate คืออะไร


Microsoft Technology Associate (MTA) ประกาศนียบัตรที่เน้นความรู้พื้นฐานสำหรับสร้างอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รับรองโดยบริษัทไมโครซอฟท์ สำหรับคนจำนวนมากทั่วโลกทราบและรู้จักประกาศนียบัตรของไมโครซอฟท์นี้เป็นอย่างดี และให้ความไว้วางใจว่าสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละบุคคลได้ว่า มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี กล่าวได้ว่า MTA Certificate เป็นก้าวแรกในการแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถช่วยให้นิสิต นักศึกษา คนทำงานได้ค้นพบความต้องการ และเลือกเส้นทางในสายวิชาชีพด้านไอทีที่สนใจ MTA Certificate จึงเปรียบเสมือนถนนสายใหม่ที่นำคุณไปสู่การสร้างความสำเร็จอย่างมั่นคงในสายงานในอนาคต ด้วยเป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้วัดทักษะความสามารถเพื่อรับประกาศนียบัตรมาตรฐานด้านวิชาชีพด้านไอทีอย่างแท้จริงMicrosoft Technology Associate (MTA) แบ่งสายงานออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ

 • ด้าน Developer เป็นการวัดทักษะความสามารถของผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือแอพพลิเคชั่นประยุกต์ ในรายวิชาดังนี้
  • HTML and CSS
  • HTML5 Application Developer
  • Java
  • JavaScript
  • Python
  • Software Development
 • ด้าน Database เป็นการวัดทักษะความสามารถของผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพนักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบ หรือนักดูแลระบบฐานข้อมูล ในรายวิชาดังนี้
  • Database Administration
 • ด้าน Infrastructures เป็นการวัดความสามารถของผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพนักดูแลระบบเครือข่าย นักพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และข้อมูล ในรายวิชาดังนี้
  • Mobility and Device
  • Security
  • Networking
  • Windows Operating System
  • Windows Server Administration

โดยการทดสอบจะเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานแต่ละด้านโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการตัดสินใจก่อนจะก้าวสู่ขั้นต่อไปของสายอาชีพด้านไอทีโดยตรง ซึ่งจะสามารถช่วยให้นิสิต นักศึกษา, คนทำงาน ค้นพบความต้องการและเลือกเส้นทางในสายวิชาชีพด้านไอทีที่เหมาะสมกับตนเอง


ประโยชน์ของ Microsoft Technology Associate (MTA) Certificateลักษณะของการสอบ

วิธีการสอบ
 • รูปแบบการสอบ : Single and Multiple Choice, Sorting order, Drag and Drop, Drop down list, Yes / No
 • จำนวนข้อสอบ : 30-45 ข้อ
 • เวลาที่ใช้ในการสอบ : 50 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ


ตัวอย่าง Score Report


ตัวอย่าง Certificate