ชุดฝึกฝน GMetrix คือ โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับการทดสอบจริง และได้รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยชุด GMetrix เป็นเสมือนผู้ช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือเรียนรู้เมนูคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพทางด้านไอที เป็นเครื่องมือในการสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพอย่างได้มาตรฐานสูงสุด

ประโยชน์ของ Gmetrix

 • ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านหน้าจอโปรแกรมเสมือนจริง
 • ผู้ใช้งานได้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบใช้งานของโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์
 • ผู้ใช้งานสามารถทราบผลการทดสอบของตนเองได้ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้น สามารถนำผลลัพธ์มาประเมิน และพัฒนาการใช้งานโปรแกรมต่อไป
 • ชุดฝึกฝนสามารถเป็นเครื่องมือใช้วัดความสามารถการทำงานในโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้งาน
 • เพิ่มโอกาสในการได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพได้มากขึ้น

ลักษณะการใช้งานชุดฝึกฝน Gmetrix

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. แบบ Training

 • ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยเป็นการปฏิบัติจริงกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนการใช้งานได้อย่างอิสระไม่มีการกำหนดเวลาระหว่างการใช้งาน
 • ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองกรณีไม่เข้าใจหรือประสบปัญหาระหว่างการใช้งานโปรแกรมสามารถเข้าโหมดช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้อง

1. แบบ Testing

 • ผู้ใช้งานได้รับบททดสอบ ที่เปรียบเสมือนการจำลองการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพจริง โดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโปรแกรม
 • ผู้ทำการทดสอบต้องดำเนินการทดสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้ทดสอบต้องปฏิบัติตามโจทย์คำสั่งให้ถูกต้องโดยไม่มีโหมดช่วยเหลือหรือคำแนะนำระหว่างทดสอบ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ของผู้สอบก่อนเข้าสู่การสอบประกาศนียบัตรจริง
 • ผู้ทดสอบสามารถทราบผลการทดสอบได้ทันทีหลังจบการทดสอบ