Upgrade ICT Skill with TPQI Standard


Upgrade ICT Skill with TPQI Standard

อบรมพร้อมสอบประเมินมาตรฐานอาชีพ


หลักสูตร วันที่อบรม วันที่ประเมิน ราคา Enroll

นักพัฒนาระบบ ระดับ 3
(Programmer)

Course Outline
16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 2,500 Enroll
23 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63 Enroll
27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 Enroll
13 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 Enroll
24 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63 Enroll

นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3
(System Analyst)

Course Outline
16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 2,500 Enroll
23 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63 Enroll
27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 Enroll
13 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 Enroll
24 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63 Enroll

ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3
(Network Support Technician)

Course Outline
20 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 2,500 Enroll
27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 Enroll
26 ส.ค. 63 27 ส.ค. 63 Enroll

นักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4
(Game Artist (3D Modeler))

Course Outline
20-21 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63 2,700 Enroll
27-28 ก.ค. 63 29 ก.ค. 63 Enroll
26-27 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63 Enroll

นักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4
(Game programmer)

Course Outline
3-4 ส.ค. 63 5 ส.ค. 63 2,700 Enroll

นักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3
(Data Analyst)

Course Outline
3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 2,500 Enroll

นักทดสอบระบบ ระดับ 4
(Tester)

Course Outline
10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 2,500 Enroll

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 3
(Data Engineer)

Course Outline
10-11 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63 2,700 Enroll

สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนได้รับ

  1. อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ/วัน (เฉพาะวันอบรม)
  2. อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ/วัน (เฉพาะวันอบรม)
  3. เอกสารประกอบการอบรม
  4. ข้อสอบมาตรฐานอาชีพ จำนวน 1 อาชีพ/ท่าน
  5. ประกาศนียบัตรเข้ารับการอบรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  6. กรณี สอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพ จะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

  1. ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดอบรมเมื่อมีผู้สมัคร 5 ท่านขึ้นไป (ต่อหลักสูตร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวรรณวิชา แสงเรือง โทร 02-610-3084 อีเมล [email protected]
คุณหัสยา แซ่ฉั่ว โทร 02-610-3083 อีเมล [email protected]

Share this Post