Instructor

อ.สาวิตรี จรัสศรี

Instructor

ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
    • สารสนเทศศาสตร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Certified Trainer (MCT)
  • Microsoft Technical Certifications (MTC)
  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Microsoft Technology Associate (MTA)
  • Adobe Certified Professional (ACP)
  • Computing Technology Industry Association (CompTIA)
Digital Literacy
Technology (IT)
Business & Office Program
Big Data/Analytics
Graphic Design
Programming & Coding