Microsoft Certified Educator (MCE)

การรับรองนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาผลักดันการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ดีที่สุดในชั้นเรียน สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมMCE มีทรัพยากรฟรีสองอย่าง คือ eLearning ผ่านทาง Microsoft Education และชุดโปรแกรมฝึกฝน ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

ประกาศนียบัตร MCE คือ การทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยี สำหรับนักการศึกษาระดับกลางที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอบผ่านจะสามารถสร้างความแตกต่างของตัวเองกับนายจ้าง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้สมัครรวมถึงผู้เตรียมตัวเป็นนักการศึกษาในชั้นเรียน นักการศึกษาปัจจุบัน คณะที่เกี่ยวกับฝึกอบรมครู หรือวิทยาลัย
  • ผู้บริหารการศึกษา หรืออาชีพอื่นที่ต้องการตรวจสอบความสามารถ