Microsoft Technology Associate (MTA)

Microsoft Technology Associate (MTA) คือ ประกาศนียบัตรที่เน้นความรู้พื้นฐานสำหรับสร้างอาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับประชากร จำนวนมากทั่วโลก ทราบและรู้จักประกาศนียบัตรของไมโครซอฟท์ และให้ความไว้วางใจว่าสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละบุคคล ว่ามีศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดังนั้น ไมโครซอฟท์จึงเสนอ Microsoft Technology Associate Certificate (MTA) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตร มาตรฐานด้านวิชาชีพด้านไอทีก้าวแรกในการแสดงความรู้ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยให้นิสิต นักศึกษา ,คนทำงาน ค้นพบความต้องการและเลือกเส้นทางในสายวิชาชีพด้านไอทีที่น่าสนใจ ดังนั้น MTA Certificate จึงเปรียบเสมือนถนนสายใหม่ที่นำคุณไป สู่การสร้างความสำเร็จในสายงานในอนาคต