Unity Certified User certification

ประโยชน์ของการมีประกาศนียบัตร Unity Certified User

  • เตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงกลุ่มคนทำงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีจาก Unity
  • สามารถรับรองทักษะ ความสามารถที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม และมาตรฐานระดับโลก
  • เป็นใบประกาศนียบัตรที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้ผู้จ้างงานมั่นใจได้ว่าว่าผู้ที่สอบผ่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่น