ARIT จัดอบรมหลักสูตร Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ให้กับ สมอ.

ARIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ด้วย Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form ให้กับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [...]


บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]


บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]


ARIT ร่วมงานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every dimension of Life (ดีป้ายกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every dimension of Life (ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย) [...]