สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงานประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ [...]
บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมกับ ARIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [...]


ARIT เข้าร่วมสัมมนาประจำปีกับ Certiport ที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2560 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลประจำประเทศไทย [...]