ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต [...]


ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [...]


ARIT จัดทดสอบความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ตัวแทนศูนย์ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification ของประเทศไทย [...]


ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณวรเทพ มงคลวาที ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรความรู้ระดับสากล IC3 Digital Literacy Certification แห่งประเทศไทย [...]


ARIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอร้านค้าประชารัฐออนไลน์ เพื่อต่อยอดสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนาม "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค” [...]