ประกาศรางวัล “โครงการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ”

รางวัลชนะเลิศ

ทีม : Timeless

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรางวัล Popular Vote

ทีม : MC ACE

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

การดู 1,213 ครั้งรายละเอียด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาของใบประกาศนียบัตรทั้ง 4 โปรแกรม ผ่านทาง www.arit.co.th ประกอบไปด้วย
 2. ผู้เข้าประกวดดำเนินการผลิตผลงานวีดีโอ Motion Graphicโดยเลือกนำเสนออย่างน้อย 2 โปรแกรม จาก 4 โปรแกรมที่กำหนด ผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
 3. ผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องมาจากความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น จะต้องไม่ใช้ภาพประกอบ หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการออกแบบที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
 4. ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนรางวัล ดังนั้นหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 5. ผลงานทุกผลงาน จากทุกทีมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เออาร์ไอที จำกัด
 6. ผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปี
 • สมัครเข้าร่วมแข่งขันแบบทีมจำนวน 2-4 คน

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท
 • สิทธิในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านไอที จำนวน 1 ครั้ง/คน สูงสุดจำนวน 4คน/ 1 ทีม (มูลค่าคนละ 1,600 บาท/คน รวมมูลค่า 6,400 บาท)
 • สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน ACA Competition 2017 สูงสุดจำนวน 4 คน (มูลค่าคนละ 2,500 บาท/คน รวมมูลค่า 10,000บาท)
 • ทุนการศึกษาพิเศษจากการผลิตชิ้นงานให้กับบริษัทฯ จำนวน 4 ชิ้นงาน ชิ้นละ 10,000 บาท (รวมมูลค่า 40,000 บาท)
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • โอกาสในการร่วมงานกับบริษัท เออาร์ไอที และบริษัทในเครือ AR Group
 • ผลงานที่ได้เผยแพร่จะมีเครดิตของเจ้าของผลงาน

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท
 • สิทธิในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านไอที จำนวน 1 ครั้ง/คน สูงสุดจำนวน 4คน/ 1 ทีม(มูลค่าคนละ 1,600 บาท/คน รวมมูลค่า 6,400 บาท)
 • สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน ACA Competition 2017 สูงสุดจำนวน 4 คน (มูลค่าคนละ 2,500 บาท/คน รวมมูลค่า 10,000บาท)
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • โอกาสในการร่วมงานกับบริษัท เออาร์ไอที และบริษัทในเครือ AR Group
 • ผลงานที่ได้เผยแพร่จะมีเครดิตของเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ หากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รางวัลที่สูงกว่าเพียงรางวัลเดียว

รางวัลชนะเลิศ

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน
1. เนื้อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่
เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย
35
2. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ 35
3. คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 20
4. ความทันสมัย การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตสื่อที่มีความทันสมัย 10
รวม 100

รางวัล Popular Vote

ตัดสินจากคลิปวีดีโอผู้ที่มีเข้าชมสูงที่สุด โดยทางบริษัทจะเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดผ่านทาง www.arit.co.th

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน
1. ยอดวิวหรือจำนวนผู้ชม ยอดวิวหรือจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดใน YouTube
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. จำนวนยอดวิวจะต้องมากกว่า 50 ครั้ง ถึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณา
2. จะต้องไม่ใช้โปรแกรมปั่นยอดวิว
3. อัตราการกด like และ dislike ต้องมีความเหมาะสม
100
รวม 100

หมายเหตุ ยอดวิวจะนับตั้งแต่วันที่ส่งผลงานถึง 29 ก.ย 2560 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2 รางวัล จะต้องมารับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้วยตนเองที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องทำการเซ็นสัญญากับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทำสัญญาเพื่อผลิตสื่อวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแผร่ให้กับบริษัทฯ
 1. บันทึกข้อตกลง ผู้ชนะเลิศลงนามสัญญาเข้าร่วมผลิตสื่อวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กับทางบริษัทฯ
 2. ศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดบริษัทฯ ในการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชิ้นงาน ประกอบไปด้วยโปรแกรม MOS/ ACA/ IC3/ MTA ความยาวไม่เกิน 3 นาที/ 1 วีดีโอ
 3. เขียน Storyboard ให้ทางบริษัทฯ พิจารณา ก่อนการผลิตผลงาน
 4. ดำเนินการผลิตสื่อ ตาม Storyboard ที่กำหนด
 5. ส่งมอบผลงาน พร้อมรับทุนการศึกษาพิเศษ ในการผลิตชิ้นงานละ 10,000 บาท (รวมมูลค่า 40,000 บาท)
 6. การแก้ไข ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการแก้ไขสื่อวีดีโอ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 7. บริษัทฯ นำวีดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ


Share this post