IC3 Digital Literacy กับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)


เพิ่มความมั่นใจเพื่อก้าวสู่การเป็น ข้าราชการดิจิทัล 4.0 ด้วยมาตรฐานการสอบสากล IC3
IC3 Digital Literacy คืออะไร ?

หากพูดถึงการวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DL : Digital Literacy) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลายคนคงจะพอคุ้นหูกับโปรแกรมการทดสอบที่ชื่อว่า IC3 Digital Literacy Certification (หรือที่บางท่านเรียกสั้น ๆ ว่า ไอซีสาม) โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐ เพราะปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย (DEPA) และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ได้รับรอง IC3 Digital Literacy ให้เป็นมาตรฐานความรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านไอทีเหมาะกับทุกกลุ่ม ทุกอาชีพของบุคลากรในประเทศไทย

นอกจากหน่วยงานในประเทศไทยจะให้การยอมรับแล้ว IC3 Digital Literacy Certification ยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานในระดับสากลอีกมากมาย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ (หน่วยงานในระดับสากลที่รับรอง IC3)


HiPPS คืออะไร ?

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง High Performance and Potential System หรือที่รู้จักกันในชื่อระบบ HIPPS ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงาน ก.พ. สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะที่สำคัญให้แก่ข้าราชการผลเรือนสามัญผู้มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสิทธิภาพ


จุดเด่นของ HiPPS

 • เป็นระบบที่มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
 • มุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในระดับ 4-5 ให้เป็นข้าราชการระดับ 8 ที่มีคุณภาพสูงได้ในเวลา 7-8 ปี
 • เป็นระบบที่มีกลไกสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงิน และแรงจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน
 • กลไกการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากส่วนราชการต้นสังกัด และสำนักงาน ก.พ.

โอกาสการพัฒนาของข้าราชการ

 • มีโอกาสได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นกรณีพิเศษ ด้วยโควตากลางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรร
 • มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมทักษะรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน ทุนฝึกอบรม
 • มีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าท้าย เหมาะสมกับศักยภาพ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ?

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ
 • บรรจุและแต่งตั้งด้วยวุฒิปริญญาตรี ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • บรรจุและแต่งตั้งด้วยวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี
 • ผลงานปีที่ผ่านมาโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
 • ทักษะด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
 • ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร

เกณฑ์การคัดเลือก

มิติศักยภาพ

(1) ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนความสามารถด้านดิจิทัล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร

 • IC3 Digital Literacy Certification ประกอบด้วย 2 โปรแกรมการสอบ ได้แก่
  • Computing Fundamentals วัดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี Cloud Computing ความปลอดภัย
  • Key Application วัดความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน ประกอบด้วย Word Processing , Spreadsheet , Presentation , Database เป็นต้น
  สามารถลงทะเบียนสอบ ได้ที่ : https://www.arit.co.th/hipps
 • ICDL Workforce Basic
 • แบบทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(2) ความสามารถด้านภาษา (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

 • ภาษาอังกฤษ : CU-TEP / TOEFL / IELTS / DIFA TES
 • ภาษาเยอรมัน : Goethe / Zertifikat
 • ภาษาฝรั่งเศส : DELF
 • ภาษาสเปน : DELF
 • ภาษาจีน : HSK
 • ภาษาญี่ปุ่น : JLPT

(3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 • แบบประเมินสมรรถนะ (สำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งกำหนดการจัดทดสอบไปยังส่วนราชการ)

(4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของส่วนราชการ

 • วัดจากการสัมภาษณ์

มิติผลงาน

(1) ผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ทั้ง 2 รอบการประเมิน
(2) ผลงานสำคัญ 1 ปีย้อนหลัง


สรุปแล้ว IC3 เกี่ยวข้องยังไงกับระบบ HIPPS ?

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น คงจะพอเห็นภาพแล้วว่า IC3 Digital Literacy ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) ที่จะช่วยประเมินความรู้และยกระดับมาตรฐานข้าราชการไทย ให้เป็นข้าราชการ 4.0 ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลต่อไป


สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ IC3 เพื่อเข้าสู่ระบบ HIPPS

ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HIPPS จำนวนมากกว่า 120 คน เลือกทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy เพื่อใช้ประกอบการยื่นพิจารณา และมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด จำนวนมากกว่า 70 คน และจากจำนวนผู้ผ่านการประเมิน IC3 นี้เอง ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ HIPPS รุ่นที่ 16 จำนวน 42 คน หรือคิดเป็น 60% จากผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด

และในปีงบประมาณปัจจุบัน (2564) ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลนี้ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเคย มีข้าราชการ 4.0 ที่พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบ HIPPS รุ่นที่ 17 ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ IC3 Digital Literacy เป็นมาตรฐานทดสอบความสามารถในปีนี้มากกว่า 100 คนแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564)

นอกจากนี้จากประสบการณ์การประเมินจากปีที่ผ่านมา ร่วมกับการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทดสอบโดยตรง เออาร์ไอที ได้นำคำแนะนำเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยในการเตรียมพร้อมก่อนสอบหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจัดอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน E-Learning หรือหนังสือ IC3 Digital Literacy ที่นอกจากจะเตรียมพร้อมสำหรับสอบแล้ว ยังครอบคลุมถึงการใช้งานทั่วไป สามารถมีติดบ้านไว้เป็นหนังสือคู่มือการใช้งานได้ จึงเป็นผลให้ตัวเลขการประเมินด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปีนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด มากถึง 60%

ข้อมูลอ้างอิง

 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 • สำนักงาน ก.พ. (2550). คู่มือระบบ HiPPS : คู่มือภาพรวม.
 • เว็บไซต์ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) www.ocsc.go.th/HiPPS

Share this Post