IC3 : Spark

IC3 : Spark

IC3 Spark คือ ใบประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต รวบไปถึงแนวคิด และทักษะในการใช้สื่อและเครื่องมือต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นรากฐานการเติบโต สู่อนาคตการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ต
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จูปและโปรแกรมสำนักงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานการใช้งานด้านฮาร์แวร์ ซอฟต์ว์ และด้านเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ต
 • เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมในชุด Microsoft Office
 • เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

หัวข้อการอบรม

 • ภาพรวมของลักษณะเนื้อหาและความสำคัญในการสอบใบประกาศนียบัตร
 • ฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ
 • การจัดการไฟล์และแฟ้มข้อมูล
 • การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้ Search Engine การใช้อีเมลและเครือข่ายสังคมออนไลน์
 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word)
 • การใช้สเปรดชีต (Microsoft Excel)
 • การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPont)
 • แนะนำตัวอย่างหน้าจอการสอบ และวิธีการใช้ระบบสอบ
 • ประเมินผล ด้วยชุดข้อสอบวัดความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน IC3 : Spark

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

i[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media