เทคนิคการสร้างเอกสาร พร้อมแชร์ออนไลน์ บน Word 365

เทคนิคการสร้างเอกสาร พร้อมแชร์ออนไลน์ บน Word 365

Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสารในลักษณะการประมวลคำ ลักษณะของเอกสารที่มีการจัดคำ จัดตำแหน่งข้อความให้เป็นระเบียบ สวยงาม นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ จดหมาย รายงาน ซองจดหมาย ฉลาก จนถึงการทำหนังสือที่เป็นรูปเล่ม

และใน Microsoft Office 365 จะสามารถงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทุกคนก็สามารถทำงานร่วมกันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะตอบสนองให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการใช้โปรแกรม และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และมีทักษะ ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word Office 365
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word Office 365 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรมในชุด Microsoft Office 365

ระยะเวลาอบรม

6 ช.ม

หัวข้อการอบรม

 • ภาพรวมลักษณะการใช้งาน และคุณลักษณะใหม่ ของโปรแกรม Microsoft Word Office 365
 • การสร้างเอกสารใหม่
  • การเปิด PDF ไฟล์เพื่อทำการแก้ไขในโปรแกรม Word
  • การแทรกข้อความเข้ามาในเอกสาร (Text From File)
 • การกำหนดรูปแบบหน้าเอกสาร (Page setup)
  • การกำหนดขนาดกระดาษ (Margins)
  • การกำหนดแนวในการวางเอกสาร (Orientation)
  • การแบ่งหน้าเอกสาร (Page Break)
  • การแบ่งส่วนเอกสาร (Section Break)
  • การกำหนดรายละเอียดหัว-ท้ายกระดาษ (Header and Footer)
  • การกำหนดและยกเลิกเลขหน้าในเอกสาร (Page Number)
 • การจัดรูปแบบข้อความ และย่อหน้าในเอกสาร
  • การจัดรูปแบบตัวอักษร (Font)
  • การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด และย่อหน้า
  • การตั้งค่าการเยื้องของย่อหน้า
  • การใช้สไตล์สำเร็จรูป (Built-in styles)
  • การค้นหา และแทนที่ข้อความ
  • จัดรูปแบบข้อความเป็นแบบหลายคอลัมน์
 • การสร้าง และปรับแต่งตาราง
  • การแปลงข้อความให้เป็นตาราง
  • การแปลงตารางให้เป็นข้อความ
  • การใส่สไตล์ให้กับตาราง
  • จัดเรียงข้อมูล การคำนวณตัวเลขในตาราง
  • กำหนดให้ทำซ้ำแถวที่เป็นหัวตาราง
 • แทรก และปรับแต่งรูปภาพ
 • แทรก และปรับแต่ง SmartArt
 • สร้าง และปรับแต่งรายการย่อย (List)
 • สร้าง และจัดการเครื่องหมายการอ้างอิง
  • แทรกเชิงอรรถ (Footnotes) และอ้างอิงท้ายเรื่อง (Endnotes)
  • แทรกคำอธิบายท้ายรูปภาพ และตาราง
 • สร้างและจัดการการอ้างอิงอย่างง่าย
  • แทรกสารบัญแบบมาตรฐาน สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง
  • ปรับปรุงสารบัญ
  • แทรกหน้าปกเอกสาร
 • การจัดการมุมมองเอกสาร
  • มุมมองการทำงาน (Views)
  • การปรับแต่ง Quick Access toolbar
  • การแบ่งหน้าต่างด้วย Split the window
  • ปรับแต่งคุณสมบัติเอกสาร (Properties)
 • การพิมพ์ และการบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • Workshop 1 การสร้างไฟล์งานและการจัดรูปแบบต่างๆ

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media