Excel ต้องรู้สำหรับเด็กจบใหม่ ที่จะทำให้ใครๆก็อยากคว้าตัวไปร่วมทีม

Excel ต้องรู้สำหรับเด็กจบใหม่ ที่จะทำให้ใครๆก็อยากคว้าตัวไปร่วมทีม

การใช้งานโปรแกรม Excel 2016 ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน

วัตถุประสงค์การอบรม

-

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

หัวข้อการอบรม

-

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media