Adobe Certified Associate (ACA)

Adobe Certified Associate (ACA)

Adobe Certified Associate (ACA) เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) เช่น การตกแต่งรูปภาพ การออกแบบโลโก้ การทำแผ่นพับ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associate (ACA) จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) รวมถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ, สื่อมัลติมิเดียต่างๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในการประกอบอาชีพ หรือการทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การอบรม

-

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม

-

หัวข้อการอบรม

-

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media