EC-Council Certificate

EC-Council Certificate

EC-Council หรือ International Council of E-Commerce Consultants เป็นหน่วยงานระดับโลกที่ให้การรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดย Certified Ethical Hacker (CEH) เป็น Certificate ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security) และเพื่อปูพื้นฐานด้านความรู้และทักษะให้กับผู้ที่สนใจสายงานทางด้านนี้

วัตถุประสงค์การอบรม

-

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม

-

หัวข้อการอบรม

-

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media