Entrepreneurship and Small Business (ESB)

Entrepreneurship and Small Business (ESB)

ESB เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ เช่น การตลาดดิจิทัล และการเงิน โดยมีเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ESB จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ประกอบการ และ ธุรกิจขนาดเล็กถึงแม้ว่ายังไม่มีประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้สอบควรมีทักษะ และความรู้ความสนใจพื้นฐานในการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ หรือการทำธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์การอบรม

-

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม

-

หัวข้อการอบรม

-

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media