IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Digital Literacy Certification คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม

-

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม

-

หัวข้อการอบรม

-

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media