สร้างงานนำเสนอ Infographic สุด cool ด้วย PowerPoint

สร้างงานนำเสนอ Infographic สุด cool ด้วย PowerPoint

ปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารออนไลน์ การสื่อสารผ่านภาพเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของคนยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิกที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมากมาย่อให้อยู่ในรูปแบบของภาพ ทำให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ในเวลาอันรวดเร็ว และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนในเวลาอันจำกัด ดังนั้น

โปรแกรม Microsoft PowerPoint นอกจากเป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการนำเสนอผลงานที่เรียกว่า การทำ Presentation ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่องานนำเสนอแบบ Infographic จึงมีความเหมาะสมกับบุคคลที่ต้องการสร้างสื่อ Infographic แต่ไม่มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมอื่น

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะตอบสนองให้ทุกท่านได้สามารถสื่อนำเสนอในรูปของสื่องานนำเสนอแบบ Infographic ให้มีความน่าสนใจ ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองในสายงานได้ในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักกับการสร้างสื่องานนำเสนอแบบ Infographic ที่ดี
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจแนวคิดการออกแบบสื่องานนำเสนอแบบ Infographic

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10
 • เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรมในชุด Microsoft Office PowerPoint

ระยะเวลาอบรม

3 ช.ม

หัวข้อการอบรม

 • แนะนำการออกแบบ Infographic ที่ดี
 • เทรนด์การออกแบบในปัจจุบัน
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบสื่องานนำเสนอแบบ Infographic
 • เทคนิคการเลือกใช้โทนสี
 • การเลือกใช้แบบอักษร
  • การติดตั้งชุดอักษร
 • การตั้งค่าสไลด์สำหรับ Infographic
 • การจัดวางเนื้อหา
 • เทคนิคการเตรียมเนื้อหาสำหรับใส่ในงาน Infographic
 • การแทรกรูปร่าง และปรับแต่งรูปร่าง
 • การแทรกวัตถุ และองค์ประกอบอื่น ลงบนสไลด์
  • การแทรกรูปภาพ และการปรับแต่งรูปภาพ
  • การแทรก SmartArt และการปรับแต่ง SmartArt
 • การ Export ไฟล์
  • การ Export ไฟล์ในรูปแบบ PDF
  • การ Export ไฟล์ในรูปแบบ Video
  • การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ JPG, PNG
 • Workshop: สร้างสื่อ Infographic

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media