Unity Certified User certification

ประโยชน์ของการมีประกาศนียบัตร Unity Certified User

  • เตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงกลุ่มคนทำงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีจาก Unity
  • สามารถรับรองทักษะ ความสามารถที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม และมาตรฐานระดับโลก
  • เป็นใบประกาศนียบัตรที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้ผู้จ้างงานมั่นใจได้ว่าว่าผู้ที่สอบผ่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่น
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

infoarit@ar.co.th

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media