บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดระยอง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]

ARIT ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับรองหลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification ให้เป็น 1 ในหลักสูตรที่ผ่านการประเมินจาก 1,460 หลักสูตร ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย [...]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงานประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมกับ ARIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [...]

ARIT เข้าร่วมสัมมนาประจำปีกับ Certiport ที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2560 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลประจำประเทศไทย [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมกับ ARIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [...]

บรรยากาศงาน MOS Olympic Thailand Competition 2017

มื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 25690 ที่ผ่านมา ARIT จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]