• Internet of Things

  (IoT)

อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดจากพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าในผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีระดับสูง (Hi-Tech) นั่นเอง ดังนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมขนาดจิ๋ว ถือเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ผนวกด้านฮาร์ดแวร์เข้ากับซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้ในวงกว้าง เช่น บรรจุไว้ในยานพาหนะ สินค้าอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลเกษตร ตลอดจนใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การใช้งานในสายการผลิตเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการประกอบชิ้นส่วน การใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อลดจำนวนของเสีย เป็นต้น ซึ่งนับวันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็จะมีใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทุกที

วัตถุประสงค์


 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT)
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานประกอบการสามารถลดต้นทุนหรือสร้างข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้

ระยะเวลาการอบรม


 • 12 ชั่วโมง (2 วัน)

รูปแบบการอบรม


 • บรรยายและสาธิตพร้อมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง (Workshop)เนื้อหาการอบรม


 • แนวคิด Smart Electronics
 • Disruptive Technology
 • รู้จักกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
 • รู้จักกับเทคโนโลยี AI and การทำ Data Mining
 • กรณีศึกษา Smart Home, Smart Building
 • รู้จักกับเทคโนโลยี Blockchain
 • ระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับอุปกรณ์ Raspberry Pi ขั้นพื้นฐาน
 • การปรับแต่งและกำหนดค่า Server และ Firewall ให้เหมาะสมกับการใช้งาน Raspberry Pi
 • คำสั่งสำคัญสำหรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux
 • Workshop 1 : รู้จักและเข้าใจการทำงานของ Sensor ต่าง ๆ เช่น Sensor วัดอุณหภูมิ Sensor วัดความชื้น, Sensor วัดแสง

 • การใช้และปรับแต่งค่า Raspberry Pi ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน
 • Workshop 2 : การสร้างเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียง (Voice Recognition)

 • การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานกับ Raspberry Pi ด้วยภาษา Python
 • Workshop 3 : การสร้างเทคโนโลยีตรวจจับป้ายทะเบียน (License plate Recognition)

 • การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
 • Workshop 4 : การสร้าง Mobile Application สำหรับอุปกรณ์ IoT

 • เทคโนโลยีระบบอัตโนมัต (Automation System)
 • Workshop 5 : การสร้างระบบตรวจจับข้อผิดพลาด (Failure detection)
สถานที่อบรม


บริษัท เออาร์ไอที จำกัดการชำระค่าสมัคร